Disclaimer Q3 Automatisering

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.qdrie.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Q3 Automatisering. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Q3 Automatisering is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Q3 Automatisering.

Geen garantie op juistheid
Q3 Automatisering streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Q3 Automatisering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige diabolic traffic bot staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.qdrie.nl op deze pagina.